A MASH UP - ALLMÄNNA VILLKOR

1. BESTÄLLNING

Vid beställning ska Kund i Beställningsunderlaget ange syfte med utnyttjande av Artikel.

2. REKLAMATION

Kund ska snarast granska levererad Artikel och eventuella invändningar ska meddelas AMU omedelbart.

3. ANVÄNDNINGSRÄTT

Artikeln får användas på det sätt och i den omfattning som särskilt avtalats i Beställningsunderlaget. Annan användning kräver särskild skriftlig överenskommelse. Användningsrätten till Artikeln – eller delar därav - får inte upplåtas eller överlåtas till annan.

Användningsrätten övergår till Kund när full betalning kommit AMU tillhanda. Om Kund nedlägger sin verksamhet, inställer sina betalningar, blir föremål för ackord eller försätts i konkurs, återgår upplåten Artikel till AMU utan ersättning.

När användningsrätten löpt ut får Kund inte återpublicera Artikeln – eller delar därav - i någon form. Kund äger dock rätt att låta Artikel ligga kvar i oredigerat skick på publiceringssite.

Exklusiv användning

Exklusiv användningsrätt innebär att AMU inte har rätt att upplåta bilden till annan under den tid som överenskommits i Beställningsunderlaget. AMUs egen användning

AMU:s egen användning

AMU har alltid rätt att använda Artikel i marknadsföring av sina tjänster.

4. ÅTERGIVNING

Artikel ska återges med största möjliga hänsyn tagen till originalets utförande.

5. NAMNANGIVELSE

Artikelns författare - samt i förekommande fall fotograf - ska alltid anges. Vid utebliven namnangivelse debiteras en tilläggsavgift motsvarande 200 % av det i Beställningsunderlaget

6. OTILLÅTEN ANVÄNDNING M.M.

Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av Artikel debiteras en tilläggsavgift motsvarande 200 % av det i Beställningsunderlaget angivna Priset. På detta tillkommer ett skadestånd motsvarande lägst samma belopp.

I den händelse att tvist uppstår och vilken inte kan lösas genom överläggningar mellan parterna, ska tvisten prövas i enlighet med gällande lagstiftning och av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.